Vítejte

za-padající domino Vlado Matuška

Články sociologie:

Nevýznamné stránky osobního pohledu
na některé otázky lidské společnosti.

Vlado Matuška


Pravda

Jedním z nešvarů společnosti (alespoň Evropské, ale domnívám se, že lidské všeobecně) je pokrytectví. Jedná se o nesoulad co sociální struktura - společnost od jedince oficiálně požaduje, a přitom něco jiného očekává, a další si přeje, ale striktně vyžaduje, aby všichni tvrdily, že se děje to co oficiálně požaduje.
Pro srozumitelnost uvedu příklad – bezpečnost práce.
Společnost a systém vynakládá velké úsilí v mnoha oborech na proškolení zaměstnanců, jak bezpečně postupovat při práci s různými stroji. Každý zaměstnanec v závěru různých školení musí podepsat potvrzení, že poučení řádně proběhlo.
A nyní načrtnu postoje společnosti: bezpečnostní pracovník, vedoucí, a celá organizace(i např. stát) oficiálně tvrdí, že si přeje, aby dělníci dodržovali předepsaná pravidla své bezpečnosti. Na druhou stranu při dodržování by oni dělníci vykonali pouze část, někdy jen polovinu práce za stanovenou dobu, a proto vedoucí, společnost, dokonce i bezpečnostní technik předpokládá, že dotyční pracovníci předpisy dodržovat nebudou a když nedodržování zběžně odhalí, nevidí jej.
Ovšem když se společnost-kompetentní jedinec ke kontrole apod. zeptá zda dodržuje poučený zaměstnanec stanovené bezpečnostní zásady, ač všichni vědí, že se tak neděje a chtějí, aby se předpisy nedodržovaly, očekává se od zaměstnance odpověď, že předpisy dodržuje! Pokud by odpověděl zněla „nedodržuji“ byl by zaměstnanec potrestán! Závěrem příkladu uvedu výsledkový paradox, kdy má celé lidské společenství dobrý pocit z toho, jak dbá na bezpečí a zdraví každého člověka při práci, ví a přeje si, aby tomu tak nebylo a přitom zbavila každého jedince co nedodržuje předpisy na nároku na jakéhokoliv odškodnění v případě úrazu.
Nádhera!

Dál se zaměřím na podstatnou část jednání, které tohle pokrytectví umožňuje a je zároveň jedním z nejvýznamnějších nesouladů v očekávání společnosti a proklamovaných požadavků. Základem výše uvedených sociálních schizmat je vyžadování pravdy.
Společnost po svých členech požaduje pravdu a také by se s absolutní a vždy použitou nepravdou všechny sociálních skupiny zcela zhroutily, jenže často vnitřní struktury vyžadují pravdu a přitom očekávají-chtějí lež.
Pokud lež v danou chvíli nepřijde je jedinec po kterém se vyžaduje pravda, za onu pravdu potrestán.

K načrtnutému „sociálně inteligentnímu“ jednání je člověk-jedinec nucen každodenně - na úřadech všeho typu, při seznamování ne jen na inzerátech, při prodeji, ucházení se o zaměstnání aj. Navíc protože se předpokládá lež, je pak vyslovená pravda při jednáních počítána za lež a hodnotí se-předpokládá se skutečnost věcí v daleko v horším stavu než co je pravdivě předkládáno.
Například napíšete-li ve vstupním dotazníku zaměstnavatele na otázku konzumujete alkoholické nápoje „ano“ automaticky se předpokládá, že jste notorický alkoholik, protože v pozici uchazeče o práci musí všichni a také všichni napíšou „ne“ a to včetně notorických alkoholiků.
Navíc i kdyby z obou jednajících stran byl výrok pravdy brán za pravdu, stejně je pravdomluvný hodnocen a to oprávněně za méně schopného člověka. ( Protože jeho výsledky z různých činností jsou menší než ostatních – sociálně inteligentnějších.)

O paradoxu, kdy s úplnou absencí pravdy se každé společenství zhroutí, ale přitom pravdu společnost neodměňuje a téměř vždy trestá, jsem již psal.
Zmíním se ještě o jednom schizmatu a tím je výchova.
Pro každého rodiče je žádoucí, aby se jejich dítě naučilo co nejlépe lhát, a bylo tak v životě co nejvíc úspěšné, mělo se dobře a požívalo všeobecnou úctu.
Kdežto, potřeba mít výchovu pod kontrolou nutí rodiče vést potomka ku pravdě, čímž mu do dospělosti zadělávají na značné potíže.

Tolik pojednání o pravdě.
Ach maminko jak je v matematice pojednání o pravdě jednoduché a čisté.

Vlado Matuška

© Vlado Matuška 2009